1. 1. Warunki reklamacji:

  a) Reklamacji podlegają zakupione produkty jeżeli w chwili wydania są niezgodne z umową

  b) Jeżeli produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nowe, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

  c) Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli zawiadomi sprzedawcę o niezgodności po upływie 2 miesięcy od zakupu produktu. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w razie jej stwierdzenia w terminie do 2 lat od daty zakupu produktu. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru

  d) Upływ powyższych terminów nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie poinformował o niej Klienta.

  e) Reklamowane produkty należy odesłać na adres sprzedawcy: Sitarska7 , 15-850  Białystok albo dostarczyć pod ten adres bezpośrednio.

  f) Reklamacje sprzedawca rozpatruje w terminie do 14 dni kalendarzowych

  g) W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, produkt zostanie wymieniony bądź naprawiony, a gdy okaże się to niemożliwe, sprzedawca zwróci pieniądze na wskazany przez Klienta rachunek wraz ze zwrotem uzasadnionych kosztów przesłania produktu do reklamacji.

  i) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość graweru, odbarwienie materiału  na rzeczach powierzonych.

  2. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:

  a) Złożenie na stronie zamówienia

  b) Uzgodnienie szczegółow (jeżeli dotyczy)

  c) Potwierdzenie przez sklep ceny, ilości, wykonania, wagi i kosztów przesyłki

  d) Przedpłata pełnej ceny produktu wraz z kosztami przesyłki

  3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

  4. Ochrona danych osobowych:

  a) Dane osobowe Klienta podane w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient wyraża na to zgodę w trakcie składania zamówienia.

  b) Administratorem danych osobowych jest Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik Bazyl Oniskiewicz, ul. Adama Mickiewicza 29, 17 – 100 Bielsk Podlaski.

  c) Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania i usunięcia.

  5. Wszelką korespondencję należy kierować pod adresem jak w punkcie 1e

 1. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy :

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

podpis Konsumenta

1Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.