REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.wypalmnie.pl

  

 1. Sklep internetowy „wypalmnie.pl” działający pod adresem www.wypalmnie.plprowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży materiałów biurowych i artykułów i gadżetów reklamowych, w tym z indywidualnymi nadrukami i oznaczeniami. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 2. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 141, poz. 1176). Zamawiający towar w sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 3. Właścicielem sklepu internetowego „wypalmnie.pl” jest Bazyl Oniskiewicz, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik Bazyl Oniskiewicz, ul. Adama Mickiewicza 29, 17 – 100 Bielsk Podlaski. (Sprzedawca)

 4. Firma posiada numer NIP: 543-001-09-95 oraz numer REGON: 050151020

 5. Kontakt z firmą możliwy jest w następujący sposób

  a) Osobiście – w Białymstoku, ul. Sitarska 7

  b) Telefonicznie pod numerem 85 742-13-85 lub 85 730-83-11

  c) Drogą mailową na adres : wyceny@wypalmnie.pl

  6. Przedmiotem działalności jest sprzedaż materiałów biurowych i artykułów i gadżetów reklamowych z możliwością oznakowania ich indywidualnymi oznaczeniami i nadrukami.

  7. Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmujące podatek VAT) w złotych polskich. Ceny te, w zależności od informacji zamieszczonej przy poszczególnych pozycjach:

  a) zawierają koszt wykonania grawerowania laserowego indywidualnie uzgodnionego z konsumentem

  b) koszt wykonania grawerowania laserowego lub nadruku  jest doliczany dodatkowo. W takim przypadku ustalony jest on w związku z wyborem konkretnego wzoru grawerowania bądź nadruku przez Klienta i przesłaniem go przez niego drogą mailową, a następnie sprzedawca dokonuje wyceny indywidualnej, w zależności od metody nadruku, wielkości nadruku, ilości użytych kolorów i wielkości zamówienia, którą to wycenę sprzedawca przesyła do Klienta drogą mailową. Wycena ta jest następnie akceptowana przez Klienta drogą mailową.

  8. Dodatkowo przy wysyłce towaru doliczany jest do ceny produktu koszt wysyłki.

  9. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, ilości i wagi zamówionego towaru

  10. Ostateczny koszt wysyłki jest każdorazowo po złożeniu zamówienia przesyłany Klientowi drogą mailową.

  11. Podane na stronie internetowej sklepu ceny produktów, usługi grawerowania, nadruku, kosztów wysyłki są aktualne dla zamówień składanych w czasie ich podania na stronie. Dostępność produktów zależy od aktualnej ich podaży w ofercie dystrybutorów zaopatrujących sprzedawcę. Cena i dostępność jest każdorazowo potwierdzana konsumentowi przez sprzedawcę w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

  12. Zapłata za zamówiony towar następuje w formie przedpłaty, poprzez przesłanie przez Konsumenta pieniędzy przelewem na konto bankowe Sklepu podane na stronie internetowej. – klient robi przedpłatę na podstawie potwierdzenia faktury proforma zamówienia. Paragon lub faktura VAT wystawiane są po otrzymaniu zapłaty przez sprzedawcę i wysyłane z towarem.

  13. Towar, w zależności od wyboru Konsumenta, dostarczany jest w następujący sposób:

  a) Poczta Polska – orientacyjny termin dostawy: do 5 dni roboczych od akceptacji ostatecznej wizualizacji i opłaty faktury proforma.

  b) DPD – j.w.

  c) Odbiór osobisty

  14. O ile sprzedaż dotyczy produktów pozbawionych grawerowania i nadruków, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru, wykonywane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia umieszczony jest w, pkt. 21 regulaminu). Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wskazane listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub jej części.

  15. W przypadku, gdy sprzedaż dotyczy produktów oznakowanych grawerowaniem lub nadrukiem, konsumentowi prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, zgodnie z art. 10.3.1. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176)

  16. Warunki reklamacji:

  a) Reklamacji podlegają zakupione produkty jeżeli w chwili wydania są niezgodne z umową

  b) Jeżeli produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nowe, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

  c) Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli zawiadomi sprzedawcę o niezgodności po upływie 2 miesięcy od zakupu produktu. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w razie jej stwierdzenia w terminie do 2 lat od daty zakupu produktu. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru

  d) Upływ powyższych terminów nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie poinformował o niej Klienta.

  e) Reklamowane produkty należy odesłać na adres sprzedawcy: Sitarska 7, 15 – 845 Białystok albo dostarczyć pod ten adres bezpośrednio.

  f) Reklamacje sprzedawca rozpatruje w terminie do 14 kalendarzowych

  g) W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, produkt zostanie wymieniony bądź naprawiony, a gdy okaże się to niemożliwe, sprzedawca zwróci pieniądze na wskazany przez Klienta rachunek wraz ze zwrotem uzasadnionych kosztów przesłania produktu do reklamacji.

  17. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:

  a) Złożenie na stronie zamówienia

  b) Uzgodnienie szczegółow (jeżeli dotyczy)

  c) Potwierdzenie przez sklep ceny, ilości, wykonania, wagi i kosztów przesyłki

  d) Przedpłata pełnej ceny produktu wraz z kosztami przesyłki

  18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

  19. Ochrona danych osobowych:

  a) Dane osobowe Klienta podane w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient wyraża na to zgodę w trakcie składania zamówienia.

  b) Administratorem danych osobowych jest Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik Bazyl Oniskiewicz, ul. Adama Mickiewicza 29, 17 – 100 Bielsk Podlaski.

  c) Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania i usunięcia.

  20. Wszelką korespondencję należy kierować pod adresem jak w punkcie 16e.

  21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy :

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

podpis Konsumenta

1. Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.